ประชาสัมพันธ์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

1. ประกาศนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ

รายละเอียดตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่าง

3. ประกาศนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ

รายละเอียดตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่าง

5. ประกาศนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ

รายละเอียดตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่าง

2. ประกาศนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ

รายละเอียดตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่าง

4. ประกาศนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ

รายละเอียดตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่าง

6. ประกาศนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ

รายละเอียดตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่าง

ปฏิทินกิจกรรม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
June 01 at 09:00 am

16 London St, Paddington, London

June 09 at 09:00 am

16 London St, Paddington, London

June 24 at 09:00 am

16 London St, Paddington, London

ประมวลภาพกิจกรรม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Social Science

แนะแนวการศึกษาต่อ “ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม 2563 โรงเรียนอามานะศักดิ์ได้จัดกิจกรรมการแนะแนวสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางการศึกษาต่อในอนาคต”โดยเชิญวิทยากรพิเศษ ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะมาร่วมเปิดมุมมองด้านต่างๆเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ปกครองในการจะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในอนาคต

Climate Change

ค่ายซุนนะห์แคมป์ ลูกเสือ/เนตรนารี ชั้น ป.6

ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีได้กำหนดโครงการ ค่ายซุนนะห์แคมป์ ลูกเสือ/เนตรนารี เป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนลูกเสือและกิจกรรมศาสนา   ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 21 – 26 มกราคม 2563 ลูกเสือ/เนตรนารี ทั้งหมดจำนวน 226 คน และคณะครูผู้กำกับ 31 คน โดยมีการเดินทางไกล ณ ปางยางแคมป์ อ.เทพา จ.สงขลา

Community Outreach

ทักษะวิชาการอนุบาล ปีการศึกษา 2562

วันที่ 29 – 31 มกราคม 2563 ทางโรงเรียนอามานะศักดิ์ได้เริ่มจัดกิจกรรมทักษะวิชาการระดับอนุบาลเพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ และยังฝึกให้กล้าแสดงออก โดยมี อาจารย์กาญจนา เด่นอุดม หอมชื่น (แม่ครู) เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับอนุบาล ซึ่งการแข่งขันจะแบ่งตามประเภทรายการดังนี้

Climate Change

รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี การประกวดศิลปะภายใต้หัวข้อ “พลังแห่งรัก”

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร พร้อมทั้งให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปะโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ภายใต้หัวข้อ “พลังแห่งรัก” และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัล ซึ่งนักเรียนอามานะศักดิ์ได้รับรางวัลทั้งหมด 3 คน

Climate Change

อนุบาลจูเนียร์แคมป์ ครั้งที่ 9

ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีโรงเรียนอามานะศักดิ์ ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายจูเนียร์แคมป์ระดับอนุบาล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กมีความอดทน มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอย่างมีวินัยและมีความรับผิดชอบโดยในปีนี้ทางโรงเรียนอามานะศักดิ์ได้จัดกิจกรรมค่ายจูเนียร์แคมป์ระดับอนุบาล 3 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 และร่วมทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์สงขลา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

Climate Change

Tutoring Opportunities

วันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนอามานะศักดิ์ ได้มีโครงการแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ภายใต้หัวข้อ ” Setting Goal Setting Life “

เพื่อให้นักเรียนเปิดมุมมองของตัวเองใหม่ให้สามารถค้นหาตัวเอง เข้าใจตนเองให้มากขึ้น
เพื่อค้นหาเป้าหมายชีวิตของตนเอง วิทยากรผู้บรรยายโดย นายแพทย์มูฮำหมาด ละใบจิ

2264

จำนวนนักเรียน

123

จำนวนครูและบุคลากร

31

จำนวนปีที่ก่อตั้งโรงเรียน

Close Menu